หลักสูตรที่น่าสนใจ

DISC รู้ใจตน ชนะใจผู้อื่น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น ข้อจำกัด ของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า รู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภท สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ หน้าที่ และ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

Read More

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานสายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง (HR for non HR)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถพัฒนาคนได้เหมาะกับความสามารถของเขา และรู้เทคนิคในการนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

Read More

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map

ความจำและการเรียนรู้ถือเป็นรากฐานสาคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กร เกิดการพัฒนาทักษะในหลายด้าน เช่น การมีสมาธิจดจ่อในการทำงาน การจินตนาการและ การเรียนรู้ การสังเกตุ เป็นต้น

Read More

ภาพกิจกรรมของการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ