หลักสูตร DISC รู้ใจตน ชนะใจผู้อื่น

หลักการและเหตุผล

เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการตนเองให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน พนักงานต่างแผนก หรือแม้กระทั่งลูกค้า ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือ เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก หลากหลายนิสัยก็มักจะเกิดปัญหาได้ง่าย เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้งานสำเร็จได้ช้า และเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงาน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลให้ตนเองสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีบรรยายกาศที่ดีในการทำงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และข้อจำกัด ของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และ ข้อจำกัด ของผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภท
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ หน้าที่ และ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร


อ. ภคพร บุญสุข (อ.น้ำตาล อินโนเวท)
DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 ประเมินรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง · กิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรม
· ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 รูปแบบพฤติกรรมของคนแต่ละประเภท · ทฤษฎี DISC อธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล รูปแบบของพฤติกรรมของคนแต่ละประเภท
· จุดเด่นและข้อจำกัดของคนแต่ละประเภท
· ความสามารถและความถนัดของคนแต่ละประเภท
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 วิธีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น · วิธีการลดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
· วิธีการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะกับเพื่อนร่วมงาน
· วิธีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับหัวหน้างาน
· วิธีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับลูกค้า
· การมอบหมายงานตามความสามารถของคนในทีม
14.45-16.00 หน้าที่ ตำแหน่งงาน และการปรับตัวให้เข้ากับงาน · ความเหมาะสมใน หน้าที่ และตำแหน่งงาน
· การปรับตัวให้เข้ากับงาน
· ถาม ตอบ
· ปิดการฝึกอบรม
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน