การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานสายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
(HR for non HR)

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร แม้จะเห็นความสำคัญของคนแต่โดยทั่วไปองค์กรต่างๆ จะให้เวลาเรื่องคนค่อนข้างน้อย ทำให้ Productivity ในงานโดยเฉลี่ยขององค์กรค่อนข้างต่ำ จากความสามารถของคนเต็ม 100% องค์กรไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้เต็มที่ ทำอย่างไร จึงจะจูงใจสร้างบรรยากาศ ให้พนักงานมุ่งมั่นทำงาน รักองค์กร พึงพอใจกับสภาพการทำงานและค่าตอบแทนของตน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกคน ที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดขึ้นจริงได้ในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกคน ทุกหน่วยงาน จะต้องเรียนรู้ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะต้องเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากน้อยเพียงใด จึงจะทำให้การบริหารงาน บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถทำประโยชน์ให้องค์กรสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถพัฒนาคนได้เหมาะกับความสามารถของเขา
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคในการนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


2 วัน (12 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 25 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 ความหมายโดยรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ · ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
· บาบาทสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
· ทำไมผู้บริหารต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
· บทบาทของผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
· ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 HRM กับ HRD · HRM คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
· HRD คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา · การวิเคราะห์งาน
· ด้านสรรหา คัดเลือก
· ระบบการบริหารผลงาน
· ด้านฝึกอบรมพัฒนา
· การพัฒนาสายอาชีพ
· ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
· ระบบการจูงใจและรักษา
14.30-14.45 พักเบรค
14.45-16.00 การบริหารความสามารถของบุคคล · บุคคลประเภททต่างๆ 4 ประเภท
· ความสามารถอันหลากหลายของบุคคล
· การบริหารความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
· ทำแบบสอบถาม Personality test
วันที่ 2
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 การปรับตัวให้เหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท · แจ้งผลการทำ Personality test
· แปลผลการทำ Personality test ว่าคุณเป็นหัวหน้าแบบไหน
· การปรับตัวให้เหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 การบริหารผลงาน · Balance Score Card
· KPIs
· ศิลปะการบริหารผลงาน ทำอย่างไรให้ลูกน้องอยากทำงาน
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 ภาวะผู้นำ · แบบสอบถามคุณเป็นผู้นำแบบไหน Managerial Grid
· วิธีการปฏิบัติตัวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชม
14.30-14.45 พักเบรค
14.45-16.00 ผู้นำกับการบริหารทีมงาน · การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น
· การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน Happy work place
· การทำให้เกิด Team Work ในการทำงาน
· กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน