จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map

หลักการและเหตุผล

ความจำและการเรียนรู้ถือเป็นรากฐานสาคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กร เกิดการพัฒนาทักษะในหลายด้าน เช่น การมีสมาธิจดจ่อในการทำงาน การจินตนาการและ การเรียนรู้ การสังเกตุ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาความจำจะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย นอกจากนั้นแล้วความจำที่ดียังมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา หลักสูตร “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map” ถูกออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง จากการลงมือปฏิบัติจริง แบ่งเป็น บรรยาย 30 % การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความจำอีก 70% จุดเด่นของหลักสูตรคือการทำกิจกรรมที่จะสอนวิธีการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและกระบวนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มพลังของความจำ พัฒนาความคิด และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันทีในเวลาอันสั้น
4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจวิธีการสร้าง Mind map ใช้ข้อมูลช่วยจำมาเพิ่มผลสำเร็จทางด้านธุรกิจและงานขายต่างๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 30 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 ความสำคัญและการเพิ่มพลังความจำ • ทดสอบความจำก่อนการเรียน
• มหัศจรรย์แห่งการทำงานของสมอง
• การเรียนรู้ของมนุษย์ ศักยภาพของสมองที่ไร้ขีดจำกัด
• สมองสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร?
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพความจำ • เคล็ดลับ 5 ประการ เพื่อพัฒนาความจำ
• ระบบการจำของนักจำระดับโลก ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความจำระยะยาวได้?
• หลักการจดจำสินค้า ชื่อลูกค้า รายละเอียดที่สำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในงานขาย
• เรียนรู้การจำตัวเลขกว่า 100 หลัก เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การจดจำสาระสำคัญจากการประชุมหรือสัมมนา
• ทดสอบความจำหลังการเรียนรู้
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 พื้นฐาน Mind Mapping • จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากการเปลี่ยนมุมมอง
• Brainstorming กับการคิดเป็นรัศมี
• รูปแบบและกฎการเขียน Mind Map
• ฝึกเขียน Mind Map จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
• ฝึกเขียน Mind Map (รูปแบบต่าง ๆ)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 การนา Mind Map ไปประยุกต์ใช้ • Work Shop การนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
- จับประเด็น/ย่อความ
- วางแผน
- การทำงานเป็นทีม
• สรุป แนะนำแก้ไขข้อบกพร่อง และตอบข้อซักถาม
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน