หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร อาศัยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร มาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานก็ย่อมทำได้ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กรมุ่งไปที่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนการ PDCA” ภายใต้จิตสำนึกด้านคุณภาพและความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้องค์กรได้ดึงศักยภาพจากทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมความรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการปรังปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กรโดยใช้กระบวนการ PDCA
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก คำนึงถึงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการ PDCA ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 30 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA • ความเป็นมาและความหมายของ PDCA
• ทำไมต้องนำ PDCA มาใช้ในองค์กร
• แนวคิดและหลักการของ PDCA
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงาน • การใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงาน
• ทำ Activity เรียนรู้กระบวนการ PDCA
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 การประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ในองค์กร • ให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงานจริง
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 การวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์กรเพื่อการสนับสนุน PDCA • Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เพื่อสนับสนุนการใช้กระบวนการ PDCA
• วิทยากรกล่าวสรุป แนะนำ และตอบข้อซักถาม
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน