กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
(Problem Solving and Decision Making)

หลักการและเหตุผล

ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ควรจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ การคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น การคิด วิเคราะห์และการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องให้ได้ผลดี จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และต้องใช้ปัญญา หรือการมองไปถึงอนาคต ผู้บริหารทุกระดับ ทุกส่วนงาน จำเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ “หยั่งถึง” ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติคิด , วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


1 วัน (7 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 20 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 การประเมินสถานการณ์ • ระบุว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องคืออะไร
• จัดลำดับความสัมพันธ์ก่อนหลัง
• วางแผนขั้นตอนต่อไป และ วางแผนผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้อง
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 การวิเคราะห์ปัญหา • อธิบายปัญหา และ ระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
• ประเมินสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
• ประเมินความเชื่อ
• ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 การวิเคราะห์ปัญหา (ต่อ) • กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
• ประเมินทางเลือก และ ประเมินความเสี่ยง
• ตัดสินใจ
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-17.00 การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต • ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุ
• ดำเนินงานป้องกัน, วางแผน, ตั้งรับ
• Workshop
• ถาม – ตอบ ปัญหา
• ปิดการฝึกอบรม
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน