เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานบริการ
Service Excellence

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ธุรกิจที่การแข่งขันทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้าก็ตาม ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หลักสูตร “การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการให้บริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อม มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมการบริการ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 25 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-9.30 การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ให้บริการมื้ออาชีพ การเสริมความมั่นใจให้ตนเอง
· การแต่งกาย
· การดูแลสุขภาพ
· การแต่งเติมให้ภาพลักษณ์ดูดี
9.30-10.30 เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ การต้อนรับและการสร้าง First Impression
การรับมือกับลูกค้าหลายประเภท
· เข้าใจความต้องการของลูกค้า
· การปรับตัวเองให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภท
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสนทนากับลูกค้า
เทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
· การใช้น้ำเสียง
· Script มาตรฐานที่ใช้สนทนากับลูกค้า
· เริ่มการสนทนา วิธีการพักสาย รอสาย จบการสนทนา
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 การบริการเหนือความคาดหมาย การสร้างการบริการเหนือความคาดหมาย
· การช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาให้ตรงใจ
· รู้ใจลูกค้า
· การจดจำลูกค้า
· การสร้างสถานการณ์พิเศษ
Roll Play
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 การสร้างทีมงานบริการที่แข็งแกร่ง วงจรการให้บริการ
จุดสัมผัสการให้บริการ
การส่งต่อการบริการ
การสร้างมาตรฐานการบริการ
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน