เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the trainer)

หลักการและเหตุผล

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน องค์กรต่างๆหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการสอนงานในองค์กร จากผู้ที่มีความรู้มากกว่า ทำงานมานานกว่าไปยังผู้ที่เป็นพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นดีนัก ซึ่งบุคคลนี้เราจะเรียกว่าเป็น “วิทยากร” การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรไปยังพนักงานระดับต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น เพราะวิทยากรจะมีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี และยังเข้าใจสถานการณ์ขององค์กร ทำให้พนักงานที่ผ่านการเรียนจากวิทยากรแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นวิทยากรที่ดีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในปัญหา และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างเข้าใจง่าย ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาก็จะช่วยให้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบรรลุผลสำเร็จ อันจะก่อให้เกิดทักษะ ทัศนคติที่ดี ซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ เกิดขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร สามารถนำพาองค์การให้มั่นคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรได้อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรด้วยความมั่นใจ
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำวิชาการไปใช้ในการสอนงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม


2 วัน (14 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class


ไม่เกิน 20 คน

รูปแบบการฝึกอบรม


เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 เทคนิคการฝึกอบรม · เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ
· องค์ประกอบของการเป็นวิทยากร
· การเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรที่ดี
· การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง
· การเปิดตัวให้น่าสนใจ (First Impression)
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 เทคนิคการฝึกอบรม (ต่อ) · ฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1 (First Impression)
· ให้ Feed back โดยวิทยากร
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 เทคนิคการวางแผนและการเตรียมการฝึกอบรม · การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
· การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ
· หลักการจัดทำ Slide Presentation ที่ดี
· การใช้โสตทัศนูปกรณ์
· กิจกรรมกลุ่ม (การวางแผนการฝึกอบรม)
14.30-14.45 พักเบรค
14.45-16.30 เทคนิคการบรรยาย · นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม (การวางแผนการฝึกอบรม)
· เทคนิคการสอนให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
· เทคนิคการใช้คำถามและตอบคำถาม
· มอบหมายงานเพื่อฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2 (ในวันที่ 2)
วันที่ 2
เวลา รายการ รายละเอียด
9.00-10.30 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นำเสนองานที่ได้รับมอบหมายทีละคน (มีการบันทึกวีดีโอสำหรับผู้นำเสนอทุกท่าน)
10.30-10.45 พักเบรคช่วงเช้า
10.45-12.00 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ) · นำเสนองานที่ได้รับมอบหมายทีละคน (มีการบันทึกวีดีโอสำหรับผู้นำเสนอทุกท่าน)
· ให้ Feedback และประเมินผลการนำเสนอ โดยวิทยากรและผู้ร่วมฝึกอบรมทุกท่าน
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 การพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของวิทยากร · การเลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสม
· การใช้เกมส์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
· การจัดแผนผังห้องฝึกอบรม
· การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
· การจัดทำแผนการสอน
14.30-14.45 พักเบรค
14.45-16.30 การพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของวิทยากร (ต่อ) · กิจกรรมกลุ่ม (การจัดทำแผนการสอน)
· นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม (การจัดทำแผนการสอน)
· ให้ Feedback โดยวิทยากร และให้คะแนนแผนการสอนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน
· สรุปบทเรียนจากหลักสูตร และ ถามตอบ
· ปิดการฝึกอบรม
กลับหน้าหลักสูตร  กลับด้านบน