หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร

(Train the Trainer)

หลักการและเหตุผล

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน องค์กรต่างๆหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการสอนงานในองค์กร จากผู้ที่มีความรู้มากกว่า ทำงานมานานกว่าไปยังผู้ที่เป็นพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นดีนัก ซึ่งบุคคลนี้เราจะเรียกว่าเป็น “วิทยากร” การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรไปยังพนักงานระดับต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น  เพราะวิทยากรจะมีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี และยังเข้าใจสถานการณ์ขององค์กร ทำให้พนักงานที่ผ่านการเรียนจากวิทยากรแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นวิทยากรที่ดีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในปัญหา และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวต่างๆให้กับผู้เรียนได้อย่างเข้าใจง่าย ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาก็จะช่วยให้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบรรลุผลสำเร็จ  อันจะก่อให้เกิดทักษะ  ทัศนคติที่ดี ซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ เกิดขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร สามารถนำพาองค์การให้มั่นคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรได้อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรด้วยความมั่นใจ
  4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำวิชาการไปใช้ในการสอนงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

2วัน (12 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. มานะ มาหฆพงษ์

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม