หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์

(Creative Thinking)

หลักการและเหตุผล

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนี้นั้น นับได้ว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามโลกทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ยุคของการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตจำกัด โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ นอกจากนั้นความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าคู่แข่งได้อีกด้วย

และเพื่อให้องค์กรเต็มไปด้วยพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน  สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการทำงาน ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพจากความคิดสร้างสรรค์ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ในการคิดสร้างสรรค์
  2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดพฤติกรรมแบบนักคิด
  3. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค ในการเกิดความคิดสร้างสรรค์
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำกลับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการคิดแบบสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ และเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.มานะ (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม