หลักสูตร DISC รู้ใจตน ชนะใจผู้อื่น

หลักการและเหตุผล

เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการตนเองให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน พนักงานต่างแผนก หรือแม้กระทั่งลูกค้า ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือ เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก หลากหลายนิสัยก็มักจะเกิดปัญหาได้ง่าย เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้งานสำเร็จได้ช้า และเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงาน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลให้ตนเองสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีบรรยายกาศที่ดีในการทำงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และข้อจำกัด ของตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน จุดเด่น และ ข้อจำกัด ของผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการบริหารทีมงานตามความสามารถของคนแต่ละประเภท
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ หน้าที่ และ ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.น่ำตาล ภคพร
DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม