หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Communication Skills)

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ การสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของกระบวนการสื่อสาร นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารกับลูกค้า หากการสื่อสารจากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดเพี้ยน ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในส่วนอื่นๆตามไปได้ เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากการฝึกฝนการสื่อสารระดับบุคคล การฝึกฝนการใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาในการสื่อสารในองค์กรได้ นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่องานให้เกิดความไหลลื่นไม่ติดขัดและไม่ผิดเพี้ยนเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาเติบโตได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และเทคนิค แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความขัดแย้ง และเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้แจง มอบหมาย ส่งต่องาน ให้กับผู้อื่น โดยให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.น้ำตาล ภคพร (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม