หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานสายบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง

(HR for non HR)

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร แม้จะเห็นความสำคัญของคนแต่โดยทั่วไปองค์กรต่างๆ จะให้เวลาเรื่องคนค่อนข้างน้อย ทำให้ Productivity ในงานโดยเฉลี่ยขององค์กรค่อนข้างต่ำ จากความสามารถของคนเต็ม 100% องค์กรไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้เต็มที่ ทำอย่างไร จึงจะจูงใจสร้างบรรยากาศ ให้พนักงานมุ่งมั่นทำงาน รักองค์กร พึงพอใจกับสภาพการทำงานและค่าตอบแทนของตน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่ต้องอาศัยหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกคน ที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดขึ้นจริงได้ในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกคน ทุกหน่วยงาน จะต้องเรียนรู้ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะต้องเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากน้อยเพียงใด จึงจะทำให้การบริหารงาน บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถทำประโยชน์ให้องค์กรสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถพัฒนาคนได้เหมาะกับความสามารถของเขา
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคในการนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.กฤษฏ์ ครูภาษา (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม