หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

(Leadership Skills for Management)

หลักการและเหตุผล

ผู้นำในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสร้างความสัมฤทธิ์ผลให้กับองค์กร หากองค์กรใดมีผู้นำที่มีความสามารถ สามารถบริหารจัดการทั้งเรื่องงานที่ตนรับผิดชอบ เรื่องการบริหารทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะเป็นผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรทักษะภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหารนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำที่ทันสมัย เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักมอบอำนาจ (กระจายอำนาจ) ในการบริหารจัดการงานต่างๆให้แก่ทีมงานอย่างได้ผล บริหารทีมงานได้ สามารถกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นแบบอย่างที่ดี   (Role Model) ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทีมงานให้เป็น High performance team
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

2 วัน (12ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.มานะ มหัคฆพงษ์  (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม