หลักสูตรจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map

หลักการและเหตุผล

ความจำและการเรียนรู้ถือเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กร เกิดการพัฒนาทักษะในหลายด้าน เช่น การมีสมาธิจดจ่อในการทำงาน การจินตนาการและ การเรียนรู้ การสังเกตุ เป็นต้น

ดังนั้นการพัฒนาความจำจะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย นอกจากนั้นแล้วความจำที่ดียังมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

หลักสูตร “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การจำที่มีประสิทธิภาพ และ Mind Map” ถูกออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง จากการลงมือปฏิบัติจริง แบ่งเป็น บรรยาย 30 % การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความจำอีก 70% จุดเด่นของหลักสูตรคือการทำกิจกรรมที่จะสอนวิธีการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานและ กระบวนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Mind Map สำหรับการคิดอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจวิธีการสร้าง Mind map ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มผลสำเร็จทางด้านธุรกิจ และงานขายต่างๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.กฤษฏ์ ครูภาษา

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม