หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกำหนดเป้าหมายชีวิต

(Miracle of Success)

หลักการและเหตุผล

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีสิ่งที่นักวิชาการหลายๆท่านได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอยู่หลายปัจจัยแต่ทีให้ความเห็นค่อนข้างตรงกันคือคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีทัศนคติและเป้าหมายชีวิตเชิงบวก กล่าวคือมีทัศนคติต่อเรื่องต่างๆเป็นเชิงบวก ไม่คิดให้ร้ายหรือคิดติดลบกับเรื่องต่างๆ มองว่าทุกเรื่องมีความเป็นไปได้ มีพลังใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด และเขาจะมีวิธีการบางอย่างในการหาทางออกที่เหมาะสมได้ นอกจากนั้นเขาเห่านั้นมีเป้าหมายในการทำงาน และเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ว่าเกิดและเติบโตมาเพื่อสร้างอะไรให้แก่องค์กร สังคม และโลกใบนี้ เป้าหมายของเขายิ่งใหญ่และชัดเจนมาก จนไม่มีอุปสรรคใดๆมาฉุดรั้งให้ล้มเลิกได้

ซึ่งหากเรามองในอัตราส่วนของคนสำเร็จในชีวิตกับคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นพบว่าหากมองในแง่ประชากรศาสตร์พบว่ามีอัตราส่วนอยู่ที่ 95 : 5 ซึ่งทุกคนก็จะพยายามไปสู่ 5% ของอาชีพนั้นๆเพื่อเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นในการพัฒนาผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้มีพลังใจ คลายรอยประทับในใจที่ไม่ดีให้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง พร้อมที่จะวางเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างความสำเร็จในอาชีพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการก้าวสู่ความสำเร็จ
  ในอาชีพและชีวิต สร้างพลังใจให้กลับคืนมา
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถย้อนกลับไปค้นหาสิ่งที่ฉุดรั้งหรือรอยประทับในใจ
  ก้าวข้ามความกลัวในใจได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเรื่องความสมบูรณ์ของชีวิตในแต่ละด้าน และรู้ด้านที่
  พร่องของตนเองที่ยังรอการเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นความลับไปสู่ความสำเร็จ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางเป้าหมายของชีวิตทั้งในระยะยาว กลาง สั้น พร้อมทั้งเทคนิคในการเดินทางตามเป้าหมายให้เป้าหมายนั้นยังสามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีนิสัยใหม่ของการเป็นผู้นำ
  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ และ ชีวิต

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.น่ำตาล ภคพร

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม