หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร อาศัยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร มาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานก็ย่อมทำได้

เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กรมุ่งไปที่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “กระบวนการ PDCA” ภายใต้จิตสำนึกด้านคุณภาพและความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้องค์กรได้ดึงศักยภาพจากทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมความรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการปรังปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กรโดยใช้กระบวนการ PDCA
  2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก คำนึงถึงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการ PDCA ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. มานะ มาหฆพงษ์

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม