หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพถือเป็น ความประทับใจแรกพบ (First Impression) ใครมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น สง่างาม สะดุดตาย่อมถือเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกในด้านบวกให้แก่ผู้พบเห็นลูกค้า และยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในอาชีพ ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสัมพันธภาพและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินบุคลิกภาพ ภายใน ภายนอก ของตนเองได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านบุคลิกภาพของตน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนบุคลิกภาพ การยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ มารยาทสากล
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวเอง ดูเป็นผู้นำมืออาชีพที่สง่างาม
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการแต่งหน้าและทำผม

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (7 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. น้ำตาล ภคพร (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม