หลักสูตร Positive Thinking

หลักการและเหตุผล

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิดแม้ในเรื่องเดียวกันยังคิดเห็นแตกต่าง ๆ เพราะมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่เป็นบทสรุปของตนเองแตกต่างกัน และ แน่นอนว่า ทัศนคติหรือ มุมมองความคิดนั้นเป็นสิ่งที่จะชี้วัดว่าใครมีทัศนคติแบบไหน ประสบความสำเร็จมากน้อยอย่างไร

หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีมุมมองความคิดใสเชิงบวกกับการดำเนินชีวิต กับมุมมองความคิดที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต อธิบายถึงกระบวนการสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกเพื่อที่จะนำเอาหลักคิด วิธีการคิด และ เทคนิคการกำจัดความคิดในเชิงลบออกจากกรอบความคิดของเรา เพื่อเสริมสร้างค่านิยม การคิดดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี และ กลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า ทัศนคติและ การมองโลกในแง่บวก สามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ และ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มองเห็นเป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของตนเองในการดำเนินธุรกิจ และ การทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สามารถรู้ถึงคุณลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้จาการฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. น้ำตาล ภคพร

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม