หลักสูตรกลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

(Problem Solving and Decision Making)

หลักการและเหตุผล

ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ควรจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ การคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดังนั้น การคิด วิเคราะห์และการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องให้ได้ผลดี จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และต้องใช้ปัญญา หรือการมองไปถึงอนาคต  ผู้บริหารทุกระดับ ทุกส่วนงาน จำเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ “หยั่งถึง ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติคิด , วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. มานะ มาหฆพงษ์

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม