หลักสูตรทักษะการขาย

(Selling Skills)

หลักการและเหตุผล

การขายถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การขายที่ดีนั้นพนักงานขายต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์และความพอใจของแต่ละคน นอกจากนั้นพนักงานขายที่ดีจะต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าได้ ไม่เน้นเรื่องการขายมากเกินไปจนขาดความจริงใจ ให้ความเคารพลูกค้า และยังต้องรักษาภาพพจน์ขององค์กรอีกด้วย ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเสมอก็คือ ความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความคาดหวังของลูกค้าที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้ามักมีความคาดหวังมากมายที่ต้องการจะได้รับจากพนักงานขาย

ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่พนักงานขายจะต้องมีการฝึกอบรมเทคนิคการขาย (ศาสตร์) และการฝึกฝนการพูดโน้มน้าวใจ การใช้สีหน้า แววตา การฝึกมองลูกค้าในแต่ละแบบให้ออกว่ามีความต้องการอย่างไร (ศิลป์) เพื่อให้มีเทคนิคการขายที่เป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการเสนอการขาย ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
  3. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้กลยุทธ์ในการชนะใจลูกค้า และสามารถปิดการขายได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำทักษะการเสนอการขายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานขายในปัจจุบัน
  5. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้พนักงานขายและเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ.ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี (วิทยากรหลัก)

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม