หลักสูตร Service Excellence

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ธุรกิจที่การแข่งขันทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้าก็ตาม ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

หลักสูตร “การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการให้บริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อม มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมการบริการ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร

อ. มานะ มาหฆพงษ์

รูปแบบการฝึกอบรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning)

ตารางฝึกอบรม