หลักสูตรการทำงานเป็น

 (Walk Rally & Team Building)

 

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์ในปัจจุบันนี้นั้น จะต้องมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมขององค์กร ความเป็นที่รู้และยอมรับของบุคคลทั่วไป การที่จะให้นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายขององค์กรเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานในการดำเนินงานของบุคลากรในแต่ละแผนกขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เรื่องทัศนคติในการทำงาน การยอมรับความต่างของบุคคลในแต่ละแผนก ความรักในองค์กร และการทำงานไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความสำคัญ เอาใจใส่ต่อบุคคลากรขององค์กรเพื่อให้เกิดทีมงานที่แข็งแกร่งและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงานนั้น จะต้องเริ่มจากการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องรู้สึกไม่ได้กดดัน ทำงานอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความมีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สานต่อค่านิยมขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ2
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดใจรับฟัง พร้อมต่อการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่เป้าหมายเดียวกันหรือความสำเร็จขององค์กร
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรักและความศรัทธาในองค์กร  และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจขององค์กร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

2 วัน 

จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมต่อ 1 Class

ไม่เกิน 50 คน

วิทยากร

อ. สมคะเน สุขศิริ (อ.ต้นไทร อินโนเวท)

รูปแบบการฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม